#0519: Fra Kaos til kahoot - LØRN.TECH

Tema: LØRNBIZ

#0519: Fra Kaos til kahoot

Expørt: Stein Eggan

CEO

fra NTNU Technology Transfer

No items found

Hvordan finner man perlene i et hav fylt med gode idéer, som både er unike og kommersialiserbare? Og hva er noen av fellesnevner for de prosjektene NTNU TTO velger å gå videre med? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO hos NTNU Technology Transfer, Stein Eggan, om hvorfor det kreves mer enn bare noen titalls motiverte gründere og en håndfull engelinvestorer for å lykkes med å skape Norge versjon 4.0+ . 

Noen kjappe med ekspørt Stein Eggan

Navn
Stein Eggan

Tittelogselskap
CEO, NTNU Technology Transfer AS 

Utdanningog hobby
Utdannetsiviløkonom (Heriot-Watt University) . Hobby: musikk, ski 

Hvemer du, oghvordanble du interessertiteknologi?
Opprinneligutdannetsiviløkonom (og det kan man jo lage et poeng av - i en hverdag full av teknologer), men har heltsidenjeg var ferdig med utdanningen har jegjobbetiindustriog
teknologiselskaperioljeindustrien, bådei store internasjonaleselskapersomDNV  GL, småselskaperogsomgründer. Tok for 3 årsiden over somadm.dir. i NTNU Technology Transfer (NTNU TTO). Detteselskapeteransvarlig for kommersialisering av teknologifra NTNU ogHelseMidt-Norge, ogerorganisertsom et egetselskap. Interessen for teknologi har vært der siden barndommenogslutteraldri å blifascinert av hvorheldig vi ersom lever i en tidhvorverdenvilvære 

Vitnetilflereinnovasjoner de neste 10 åreneenn de siste 100.Alltidværtmusikkinteressertog
starteti band som 13 åring. Bråstartteknologiinteressen da vi bestilte en trommesettfra England postordresammen et par kompisser. Det vi ikke visste var at dette kom som et byggesett, i 1000 deler, med kretskort og diverse. Da ble vi elektroingeniører de neste 6mnd. Frustrerende, morsomt og lærerikt. Nesten som å være grunder.

Hva er det viktigste dere gjør jobben?
“Tech trans” Forvalter IP rettighetene til NTNU og HMN Teknologioverføring av ideer fra fagmiljøene. Gjennomlisenserogselskapsetableringer jobber vi i tett samarbeid med forskere for å kommersialisere teknologi.  

Hvorforerdetspennende?
Læreriktogspennende med bredden av teknologiogkunnskap.Omgitt av noen av de mest intelligentemenneskeneinnenfor sine respektivefagfeltogsitter midt I teknologihovedstadens arena for forskning, innovasjon og nyskapning. den måten er vi med å bygge Norge – versjon 4.0+.

Vi er med utviklenyttmedisinskutstyrsombetyr at pasienter har størreoverlevelsesrate (Cimon Medical), vi jobber med banebrytendeteknologiinnenforinformasjonssikkerhetsomgjør at vi potensieltkanredusererisikoen for overgrep, somofte starter iuskyldigechatterom (AIBA / Chatroom Safety), og vi jobber med å dyrkehalvledereigrafensompotensieltkan endre UV Led industrien (CrayoNano). Og så må jeg jo nevne Kahoot som er et ektefødt barn av NTNU. Fellesnevnerener at alt vigjørunderbyggervisjonentilNTNU – «Kunnskap for en bedreverden» 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
I vår virksomhet er det muligens antagelsen om at hvis noe kommer fra NTNU så betyr det  automatisk at det kommertil å bli en markedssuksesseller at det står en hær av gründere, team ogkapitalklartil å skyveprosjektetfremover.Det eranslått at 60% av norsk økonomi vil endres de neste 10 årene. Dette vil kreve tung kompetanseendring og styrking  I tillegg til massig innovasjon og nyskapning. Norge er helt avhengig av en kraftig omlegging fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi de neste tiårene. Et lite land, men med mulighet for å fungere som test-arena for ny teknologi.  Entreprenørskap er også viktig, men trorikkeallei Norge har fåttøyeneopp for at grunnlaget for fremtidigverdiskaping for vårekommendegenerasjonerlegges. Vi har det fortsatt for godtog lever  mange måteri en evigoljerus. 

Dine egnerelevanteprosjektersisteåret?
Våre egne “tech trans” prosjekter innenfor forskjellige teknologiområder; prosjekter som er med å forbedre teknologiske løsninger som kan anvendes til nytte for samfunnet generelt eller innenfor spesifikke industrielle områder. Eks. NTNU har et av verdens ledende miljø innenfor forskning ultralyd som anvendes innenfor medsinsk teknologi som gjennom en av våre spin-off selskaper utvikler en diode som plasseres fontanellen til premature barn, og den måten er med å kunne monitorere blodstrømmen I hjernen 24/7, som igjen betyr at legen kan iverksette nødvendige tiltak dersom sensoren registrerer plutselig avvik. Dette er ikke mulig idag og gjøres kun ved ultralyd/spotsjekker.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Åpenbareområdersom AI, maskinlæring, programmering. I tilleggtil å værei front mhp et høytutdanningsniv og kunnskapinnenforteknologiogrealfagtrorjegogså  vi  bliflinkeretil å tenkestortogfaktisktørre å styrkeossinnenfor de områdene Norge har  spisskompetanseogkomparativefortrinn.Dettekoblet  med  internasjonalerfaringogevnentil  å  flinkemenneskertil  å  samles  om  fellesmåltrorjegvilværeviktigebrikker. 

Hva gjør vi unikt godt I Norge av dette?
Grunnlaget for Norge versjon 4.0+ legges idag. For å lykkes kreves langt mer enn bare noen titalls motiverende gründere og en håndfull engleinvestorer. Norge er et lite land. Derfor trenger vi forsterkede og forutsigbare rammevilkår, samt etablering av flereintelligente kunnskapstyngdepunkt”. Disse ha som mål å fremstå som attraktive arenaer for både mennesker, internasjonale industrier og kapitalaktører hvor man sikt bygger konkurransedyktige selskap.  

Et favorittfremtidssitat?
Life rewards the courageous few. 

 

 

Dette lørner du:

Online grooming 
Informasjonssikkerhet 
Materialforskning 
Nanoteknologimiljøet i Norge 

Anbefalt litteratur:

Samtalen med Helge fra NTNU 
Cimon Medical
AIBA / Chatroom Safety
CrayoNano
NTNU TTO

Det er anslått at 60 % av norsk økonomi vil endres de neste 10 årene. Dette vil kreve tung kompetanseendring og styrking – i tillegg til massiv innovasjon og nyskapning. Norge er helt avhengig av en kraftig omlegging fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi de neste tiårene. Lite land, mulighet for å fungere som test-arena for ny teknologi.

Stein Eggan
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom