Utdanning for alle

Leder i Akademikerne, Kari Sollien, forteller om viktigheten av livslang læring, tverrfaglig samarbeid og hvordan teknologien kan hjelpe oss med læring. Samtalen belyser også miljøbevissthet, samt sosial interaksjon og emosjonell intelligens som relevant kunnskap for fremtiden.

Sollien er vokst opp på Toten, i en familie som var veldig opptatt av utdanning. Selv er Sollien utdannet lege på UiO, og har jobbet som allmennlege i mange år. Hun beskriver seg selv som en generalist, og understreker viktigheten av tverrfaglig læring.

– Jeg er vant til å starte arbeidsdagen uten å ha helt kontroll på hvilke oppgaver som kommer til å lande i løpet av dagen, og er vant til å hoppe ut og inn av ulike problemstillinger, forklarer Sollien om hvordan yrkeserfaringen fra legekontoret er relevant i jobben som leder i dag.

Sollien er leder i Akademikerne, et fagforbund for folk med høyere utdanning. De jobber med arbeidslivspolitikk – at arbeidslivet skal være både fleksibelt og trygt på en gang – og kunnskapspolitikk – alt som handler om livslang læring og videreutdanning i tillegg til grunnutdanning for medlemmene.

– Akademiker-yrker endres veldig raskt, det er ikke sånn at du kan ta en mastergrad i 20- årene og seile helt inn i pensjonsalderen med den, forteller Sollien om nødvendigheten av å fylle på med ny kompetanse gjennom hele yrkeslivet.

På spørsmål om hva slags kunnskap som er mest relevant for fremtiden, forteller Sollien om viktigheten av humanistiske fag og grunnleggende menneskelige egenskaper og at man må i større grad forstå kultur, språk, etikk og andre ting som er vanskelig å erstatte med teknologi.

– Tverrfaglige samarbeid, sosiale relasjoner, kreativitet, formidlingsevne, i tillegg til evnen være kritisk til kilder, kunne vurdere data, blir viktigere fremover, forteller Sollien.

Sollien påpeker hvor viktig det er med godt samarbeid mellom akademia og næringslivet, men også mellom ulike profesjoner for å få akademia til å angripe nye problemstillinger og tenke litt utenfor boksen.

På individnivå forteller hun at vi bør tenke mye mer på hele livsløpet til arbeidstakere, og påpeker viktigheten av å bygge T-form på kompetansen, samt utnytte kunnskapen hos de mer erfarne arbeidstakerne.

– Det å verdsette godt voksne arbeidstakere som nettopp har hatt tid til å bygge en sånn type kompetanse, det kunne vi helt sikkert vært flinkere til i arbeidslivet også, forteller Sollien.

Sollien forklarer at vi kan legge til rette for livslang læring i arbeidslivet gjennom å la teknologien hjelpe oss. Ved å ta digitale verktøy i bruk i større grad, vil man kunne ta etter- og videreutdanning mens vi er i jobb. Hun legger til at staten og næringslivet også må bidra.

– Vi må synliggjøre lønnsomheten. Jeg vil tro at mange virksomhetseiere ser at humankapitalen er det viktigste for at de skal lykkes framover.