lorn tech logo red Samsvar, overvåking og revisjon
lorn tech logo red Samsvar, overvåking og revisjon

Samsvar, overvåking og revisjon

Et studie utarbeidet av
USN og LØRN sammen med partnere: Widerøe og Avarn Security

Forstå luftfartens ansvar for verdier og liv. Utforsk viktigheten av kontrollsystemer, rapportering, revisjoner, planlegging, intervjuer, evaluering og ulykkesundersøkelser.
Deicing of the airplane

Samsvar, overvåking og revisjon

Et studie utarbeidet av
USN og LØRN sammen med partnere: Widerøe og Avarn Security

Bærekraft er uløselig knyttet til luftfartens fremtid og du lærer om luftfartens klima- og miljøpåvirkninger og industriens arbeid i det grønne skiftet. Du får en innføring i nasjonalt og internasjonalt regelverk og blir bedre kjent med miljøvennlige systemer og energikilder, elektrifisering, innfasing av bærekraftig flydrivstoff (SAF), lufthavndrift og luftromsorganisering.

Leksjoner

C1434
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Styringssystemer

Hensikt med internkontroll

Hva er COSO-modellen og trelinjemodellen? Og hva er hensikten med internkontroller? Tom Erik Vennesland fra KPMG gjester denne episoden og gir deg svar på disse spørsmålene.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1435
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Styringssystemer

Hvordan er internkontrollsystemene utformet i luftfarten?

I denne episoden snakker Frode med Tom Erik Vennesland som er direktør for Risk & Regulatory i KPMG. De snakker blant annet om kontrollaktiviteter med utgangspunkt i risiko, organisering av arbeidet og teknologistøtte.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1436
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Styringssystemer

Hvordan integrere internkontroll i virksomhetsstyringen?

Hva er sammenhengen mellom virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll? Og hvorfor må internkontrollen integreres i styringen? Tom Erik Vennesland fra KPMG gjester denne episoden, og svarer på disse spørsmålene og forklarer viktige begreper for en helhetlig virksomhetsstyring.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1437
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Styringssystemer

Ulike kontrolltyper finnes innen luftfart

Hva er det man må tenke på når man gjør internkontroller? Tom Erik Vennesland gjester denne episoden og forteller om internkontroller og hvordan Luftfartstilsynet jobber med dette.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1438
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Sertifiseringsordninger

Aktuelle og typiske sertifiseringsordninger innen luftfarten

Hvordan påvirker teknologiutviklingen og introduksjonen av nye flytyper sertifiseringsprosessen i luftfarten, og hvilke utfordringer og muligheter skaper dette for både myndigheter og aktører i bransjen? Knut J. Ness gjester denne episoden og snakker om sammenhengen mellom kontinuerlig læring, opplæringsprogrammer og kravene i sertifiseringene i luftfartsbransjen, spesielt med tanke på endringer som skjer over tid på grunn av teknologisk utvikling og nye trender.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1439
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Sertifiseringsordninger

Personsertifiseringsordninger innen luftfarten

Hvordan fungerer personlige sertifiseringsordninger innen luftfart? Endre Berntzen fra Widerøe forteller om prinsippene for sertifisering og hvordan det gjennomføres i luftfarten.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1440
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Sertifiseringsordninger

Produktsertifiseringsordninger innen luftfarten

Hvordan sikrer man at produkter i luftfartsindustrien, som flystoler og elektroniske komponenter, oppfyller sikkerhetsstandardene og sertifiseringskravene? Knut J. Ness gjester denne episoden og forteller om hvordan myndighetene og produsentene samarbeider for å balansere og oppfylle kravene i produktutvikling og sertifisering innen luftfartsindustrien, spesielt med tanke på nye teknologier som biodrivstoff og elektriske fly.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1441
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Sertifiseringsordninger

Systemsertifiseringsordninger innen luftfarten

Hva er de sentrale kravene og prosessene for å etablere et flyselskap, inkludert nødvendige tillatelser og sertifikater, ifølge EASA-systemet? Knut J. Ness gjester denne episoden og forteller om samarbeidet mellom ulike organisasjoner innen luftfartsindustrien, som flyselskaper, flyverksteder, designorganisasjoner og produksjonsorganisasjoner for å sikre samsvar med EASA-systemet og opprettholde sikkerheten i flyoperasjoner og flyproduksjon.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1442
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjon og tilsyn

Overordnet sikkerhet på flyplasser

Hvordan samarbeider Torp Sandefjord Lufthavn med luftfartsmyndigheter og eksterne aktører for å opprettholde flysikkerhet og implementere nye regelverk? Per Åge Nilsen gjester denne episoden og forteller om de nåværende sikkerhetstruslene i flyplassmiljøet, og hvordan Torp forbereder seg på fremtidige utfordringer som teknologisk utvikling og økt passasjertrafikk.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1443
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjon og tilsyn

Gjennomføring av revisjon og tilsyn i luftfart

Hva er betydningen av revisjoner, tilsyn og rapportering i luftfartsindustrien, og hvordan bidrar disse prosessene til å opprettholde flysikkerheten? Tove Skogheim gjester denne episoden og forteller om hvordan sikkerhetsstyringssystemer i luftfartsindustrien har endret seg over tid, og hvordan de nåværende proaktive tilnærmingene til sikkerhet påvirker hele organisasjonen.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1444
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjon og tilsyn

Kontroller på flyplasser - perspektiv fra et sikkerhetsselskap

Hvordan sikrer Avarn Security Aviation samarbeid og koordinasjon med andre aktører på flyplassen for å opprettholde standarden og kvaliteten på sikkerhetstjenestene? Thor-Bent Tjøntveit gjester denne episoden og forteller om hvordan utviklingen av teknologiske hjelpemidler og prosesser har påvirket flyplasskontrollene, og hvilken rolle slike hjelpemidler spiller i dagens sikkerhetsrutiner.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1445
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjon og tilsyn

Rapportering av revisjon av flyplasser - perspektiv fra et sikkerhetsselskap

Hvordan å organisere og implementere kontrollaktiviteter på flyplasser, og hvordan å bruke datainnsamling og dokumentasjon for å identifisere potensial for forbedring og implementere tiltak som sikrer økt sikkerhet og kvalitet? Thor-Bent Tjøntveit gjester denne episoden og forteller om hvordan å bruke databaser og strukturerte rapporter for å samle og analysere observasjoner fra kontrollaktiviteter, og hvordan å sikre at funn og rapporter blir effektivt kommunisert til ulike nivåer av organisasjonen for å støtte forbedringer og sikkerhetstiltak på flyplassene.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1446
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonsplanleggingsprosessen

Introduksjon til planleggingsprosessen

I denne episoden får du en innføring i revisjon for luftfarten, viktige begreper og litt om hva som kommer i denne modulen. Tore Birkenes fra Widerøe Ground Handling gjester episoden og deler sine kunnskaper.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1447
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonsplanleggingsprosessen

Revisjonsbegrepet: vesentlighet

Hva er vesentlighet i en revisjonssammenheng? Tore Birkenes fra Widerøe Ground Handling gjester denne episoden og forteller om hvordan de prioriterer og former hva de gjør.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1448
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonsplanleggingsprosessen

Revisjonsbegrepet: risiko

Hva ønsker man å få ut av en revisjon? Hvordan planlegger man for minst mulig risiko? Tore Birkenes fra Widerøe Ground Handling gjester denne episoden og snakker om risiko i revisjon.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1449
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonsplanleggingsprosessen

Revisjonsbegrepet: bevis

Hva betyr bevis i et revisjonsperspektiv? Og hvordan sørger Widerøe Ground Handling for etterlevelse? Tore Birkenes gjester denne episoden og snakker om bevis i revisjonsplanleggingsprosessen.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1450
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonshandlinger og metodikk

Sikkerhet i endring: attestasjonshandlinger

Hvordan påvirker endringer i trusselbildet og økt teknologisk utvikling organisasjoners tilnærming til sikkerhet, og hvordan kan modenhetsmodeller som "Three Lines of Defence" hjelpe organisasjoner med å forbedre sin sikkerhetspraksis? Gjermund Vidhammer gjester denne episoden og forteller om hvordan organisasjoner tilpasser sine tilnærming til sikkerhet når de tjenesteutsetter til skyplattformer, og hvordan dette påvirker prosessen med sikkerhetstesting og revisjoner.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1451
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonshandlinger og metodikk

Grunnleggende valg av metodikk

Hvordan kan organisasjoner jobbe med modenhetsvurderinger og modenhetsmodeller for å systematisk forbedre sin digitale sikkerhet? Gjermund Vidhammer gjester denne episoden og forteller om betydningen av å integrere ledelsens i arbeidet med sikkerhet og hvordan dette kan bidra til å heve sikkerhetsnivået i organisasjoner over tid.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1452
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonshandlinger og metodikk

Bruk av teknikk i forbindelse med intervju

Hvordan påvirker gjennomføringen av revisjoner online versus on-site den kvalitative siden av intervjuer, spesielt når det kommer til å etablere relasjoner og forstå organisasjonen? Gjermund Vidhammer gjester denne episoden of forteller om hvordan revisjonsteamet håndterer utfordringene med å samle og validere ulik informasjon fra intervjuobjekter, spesielt når det oppstår motstridende historier eller ulik oppfatning.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1453
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonshandlinger og metodikk

Bruk av teknikk i forbindelse med observasjon

Hvordan kan observasjon som metodikk brukes til å forstå kompleksiteten og utfordringene knyttet til sikkerhet på ulike steder, som for eksempel en lufthavn? Gjermund Vidhammer gjester denne episoden og forteller om hvilke utfordringer oppstår ved testing og revisjon av tekniske systemer og tjenester, spesielt når det gjelder å balansere behovet for å identifisere sårbarheter og risiko.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1454
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonsmetodikk og rapportering

Revisjonsmetodikk og rapportering: spørreskjema

Hva er mål og hensikt med bruk av spørrerskjemaer? Jo Sigurd Pedersen gjester denne episoden og forteller om Fortelle om effektivt bruk av spørreskjema hos kunder.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1455
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonsmetodikk og rapportering

Revisjonsmetodikk og rapportering: dataanalyse

Hva er forskjellen mellom prosessmining og vanlige dataanalyser, og hvordan kan vi analysere og tolke store datamengder pålitelig? Jo Sigurd Pedersen gjester denne episoden og forteller om hvordan kan maskinlæring og tekstmining brukes til å identifisere høyrisikoaspekter og å avdekke misligheter i bokføringen og kontrakter.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1456
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonsmetodikk og rapportering

Revisjonsmetodikk og rapportering. evaluering av bevis

Hvordan sikre validiteten av innsamlet informasjon og evaluere data-validitet i ulike kontekster? Jo Sigurd Pedersen gjester denne episoden og forteller om Hvilke hindringer og muligheter oppstår under dataanalysen, og hvordan håndtere dem for å oppnå pålitelige resultater, inkludert tilgangskontroll, integritetssjekk og evaluering av data.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1457
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Revisjonsmetodikk og rapportering

Revisjonsmetodikk og rapportering: rapportering

Hva er fordelene og ulempene med digitalisering av rapporteringsprosesser, og hvordan påvirker det brukernes opplevelse og muligheter? Jo Sigurd Pedersen gjester denne episoden og forteller om hvordan har historisk utvikling innen rapportering påvirket dagens tilnærming, og hva kan vi lære av dette.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1458
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Risikovurdering

Risikobegrepet kontra trussel og konsekvens

Hvordan oppsto SMS-konseptet, og hva er bakgrunnen for dets utvikling? Jens Wilhelm Lyche gjester denne episoden og forteller om forskjellene mellom trusler og konsekvenser, og hvordan kan man identifisere trusler både reaktivt og proaktivt.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1459
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Risikovurdering

Identifisering av risiko

Hvordan kan dataanalyser bidra til å identifisere trender og "forutse" trusler? Jens Wilhelm Lyche gjester denne episoden og forteller om ERCS-metoden for risikoområder, og hva innebærer begrepet "akseptabelt nivå" i Risk Zones og risikohåndtering.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1460
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Risikovurdering

Risikoreduserende tiltak

Hva innebærer effektiv prosedyrer, trening og oppfølging, og hvordan kan man identifisere og opprettholde "barrierer" for å håndtere risiko? Jens Wilhelm Lyche gjester denne episoden og forteller om Hvordan sikrer man kontroll og opprettholder kompetanse etter å ha gjennomført risikoreduserende tiltak, og hva er de nødvendige tiltakene som skal iverksettes etter en hendelse?

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1461
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Risikovurdering

Risikohåndtering i hverdagen

Hvilke trusler og sårbarheter kan påvirke virksomheters verdier, og hvordan kan en god sikkerhetskultur bygges for å beskytte mot dem? Frode Skaarnes gjester denne episoden og forteller om hvordan man kan integrere en "just culture" og rapporteringskultur i ulike bransjer for å lære av feil og hendelser, og hvilken rolle tillit spiller i forhold til menneskelig manipulering og sikkerhet.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1462
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Oppfølging av hendelser og ulykker

Begrep og grunnlag av hendelser og ulykker

Hvordan defineres hendelser og ulykker i luftfarten? Kåre Halvorsen fra Statens Havarikommisjon snakker om praktiske eksempler.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1463
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Oppfølging av hendelser og ulykker

Prosedyrer for håndtering av hendelse og ulykke

Hva er interne prosedyrene for håndtering av hendelse og ulykke? Kåre Halvorsen fra Statens Havarikommisjon snakker om ulike elementer som påvirker utvikling av prosedyrene.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1464
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Oppfølging av hendelser og ulykker

Oppfølging av hendelse og ulykker

Hvordan gjenomføres oppfølgingen av hendelse og ulykker? Kåre Halvorsen fra Statens Havarikommisjon snakker om granskning av hendelse og ulykke, steg for steg.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1465
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Oppfølging av hendelser og ulykker

Rapporter og etterarbeid

Hva er det som følger etter oppfølging av hendelser og ulykker? Kåre Halvorsen fra Statens Havarikommisjon snakker om rapportering og etterarbeid.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1466
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Internkontroll, -revisjon og tilsyn

Utforsking av compliance monitoring

Hva er Compliance Monitoring og hvem gjelder det for? Anne Katrine Moe Paulsen fra Pilot Flight Academy snakker om bakgrunn, mål og hensikt, samt verktøy for utvikling av samsvar overvåking.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1467
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Internkontroll, -revisjon og tilsyn

Utvikling av internrevisjon

Hva er en internrevisjon og retningslinjer og standarder å gå etter?Anne Katrine Moe Paulsen fra Pilot Flight Academy snakker om formålet, utfordringer og muligheter for bedre prosesshåndtering.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1468
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Internkontroll, -revisjon og tilsyn

Myndighetenes rolle i prosessen

Hva er hensikten med tilsyn, og hvordan kan det hjelpe organisasjoner med å forbedre seg? Anne Katrine Moe Paulsen gjester denne episoden og forteller om hvordan tolkninger av lovverket og samarbeidet med tilsynsmyndigheter påvirker organisasjoners muligheter og begrensninger.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1469
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Internkontroll, -revisjon og tilsyn

Oppfølging av tilsyn - prosedyrer og frister

Hvordan virker med oppfølging av tilsyn? Anne Katrine Moe Paulsen fra Pilot Flight Academy snakker om prosedyrer og frister.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1470
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Definert sikkerhetsnivå

Luftfartssikkerhet i fokus

Hva er Flyoperativt forum, og hvordan bidrar det til å fremme flight safety i Norge? Morten Kjellesvig gjester denne episoden og forteller om hvilken rolle Just Culture spiller i luftfarten, og hvordan situasjoner der det oppstår gjentatte brudd håndteres på sikkerhetsprosedyrer.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1471
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Definert sikkerhetsnivå

Verktøy for sikkerhet

Hvordan fungerer safety risk management i luftfarten, og hvordan vurderer man sannsynligheten for hendelser og alvorligheten hvis de inntreffer? Morten Kjellesvig gjester denne episoden og forteller om den Acceptable Level of Safety Performance (ALOSP) i sivil luftfart, og hvordan sikkerhetsindikatorer påvirker ledelsens innsats for å opprettholde en høy sikkerhetsstandard?

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1472
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Definert sikkerhetsnivå

Ansvar, roller og utvikling av safetynivå

Hva er det sentrale prinsippet bak integrasjonen av Safety Management System (SMS) i flyselskaper og tekniske organisasjoner? Morten Kjellesvig gjester denne episoden og forteller om utfordringer og potensielle risikoer knyttet til outsourcet teknisk drift og bakkeoperasjoner, og hvordan flyselskaper kan best følge opp sikkerheten i disse eksterne partnernes virksomhet.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)

C1473
Tema: Samsvar, overvåking og revisjon
Modul: Definert sikkerhetsnivå

Opplæring, øvelser og nye teknologier

Hvordan påvirker ny teknologi og endringer i flyindustrien, som el-fly og droner, sikkerhetsstyringssystemene og opplæringen innen luftfarten? Morten Kjellesvig gjester denne episoden og forteller om hvordan Safety Risk Management-opplæringen fungerer for nøkkelpersonell i luftfarten, og hvordan simulatorer brukes for å trene på både vanlige og nødsituasjoner.

Del: (Husk å skriv hvilken modul denne videoen ligger under)